Để sử dụng Yahoo Mail, hãy tắt Tìm Kiếm Cá Nhân đi. Hãy vào cài đặt » Safari » Tìm Kiếm Cá Nhân, và tắt nó đi.
v1.63.1.10
Vui lòng bật cookies để đăng nhập. Vào phần Cài Đặt » Safari » Bảo Mật.